Wist je dat ...

het eten van vlees goed kan zijn voor je geheugen? Meer weten? Klik hier!

Disclaimer


Ondanks de constante zorg en aandacht voor de samenstelling van deze site kan Stichting Vlees.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de inhoud van de site.
De Stichting Vlees.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid ervan.
Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Stichting Vlees.nl.
Deze kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk zou voortvloeien uit de betreffende uitingen.
De Stichting Vlees.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
De Stichting Vlees.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.
Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast.
De Stichting Vlees behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op deze site tref je een aantal links aan naar andere websites. De Stichting Vlees.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.


DIT IS EEN INITIATIEF VAN STICHTINGVLEES.NL, CONCEPT & REALISATIE SANOMA DIGITAL, DESIGN DC @ SHOP-AROUND.
disclaimer | contact